عضویت در انجمن

برای عضویت در انجمن ایرانیان منیتوبا فرم زیر را تکیمل کنید و به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید

contact@icmb.ca